Privacy
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en hiermee akkoord gaat.
Hans Vullings, gevestigd te Horst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55937667, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe Hans Vullings met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).
1. Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Hans Vullings persoonsgegevens verwerkt:
(Potentiële) patiënten en gezinsleden
Bezoekers aan de praktijk van Hans Vullings
Bezoekers van www.hansvullings-relatietherapie.nl  
Deelnemers aan groepsbijeenkomsten van Hans Vullings
Alle overige personen die met Hans Vullings contact opnemen of van wie Hans Vullings persoonsgegevens verwerkt
2. Verwerking van persoonsgegevens
Hans Vullings verwerkt persoonsgegevens die:
Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een behandelgesprek of (groeps)bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
3. Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Hans Vullings verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden
Het onderhouden van contact (het versturen van uitnodigingen voor behandelafspraken en groepsbijeenkomsten)
Het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld het informeren van de huisarts bij start en afsluiting van de therapie. Dit gebeurt enkel met expliciete toestemming van betrokkene
Het op de hoogte brengen van een waarnemend psycholoog, tijdens afwezigheid van Hans Vullings. Dit gebeurt enkel met expliciete toestemming van betrokkene
Het geanonimiseerd gebruik van een casus tijdens intercollegiale toetsing of voor studie
Hans Vullings deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij (groeps)bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
4. Rechtsgrond
Hans Vullings verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
Toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
Uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals een werkgever of zorgverzekeraar
Een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden
Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het sturen van een factuur of een uitnodiging voor een behandelafspraak of groepsbijeenkomst.
5. Verwerkers
Hans Vullings kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Hans Vullings persoonsgegevens verwerken. Hans Vullings sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.
6. Bewaren van gegevens
Hans Vullings bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Hans Vullings hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
Medische gegevens: ten minste 20 jaar na het beëindigen van de behandelovereenkomst
(Financieel) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
Tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan
7. Wijzigingen privacyverklaring
Hans Vullings kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Hans Vullings gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.